Zaterdag 5 mei Sokkenbreimachinetreffen

Zondag 6 mei 2018 Wol- en Garenmarkt


Home Wie komen er! Wat is er te doen! Agenda Info Standhouders

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN WOL SPEKTAKEL


Organisatie

Het Wol Spektakel  wordt georganiseerd door: Iris Laven van Atelier Chispazo. Het correspondentieadres is: Kaffebergsweg 27, 6468 AE Kerkrade

Telefoon: 045-5460971

E-mail: info@chispazo.nl

Website: www.wolspektakel.nl


1. TOEGANGSPRIJS

Altijd gratis voor bezoekers.


2. EXPOSANTENKAARTEN

De stand/kraam is gratis te bezoeken exposantenkaarten zijn niet nodig. Wel heeft u een bewijs dan deelname nodig om over u kraam te beschikken.


3. OPBOUWEN, INRICHTEN EN ONTRUIMEN VAN DE STANDS

Het opbouwen is mogelijk van 8:30 tot 10:00 uur. Let op: houdt u rekening met deze tijden, er kan niet van afgeweken worden.Het is TEN STRENGSTE verboden op de tijdens de openingsuren van de beurs te starten met het ontruimen/afbreken van de stand. Het verwijderen van de goederen, evenals het demonteren van de stands, dient te geschieden van 17.00 tot 18:00 uur.


4. AANVAARDING VAN DEELNEMERS EN BETALING

Atelier Chispazo, hierna te noemen de organisatie, behoudt zich het recht voor bepaalde aanmeldingen zonder opgave van redenen niet te accepteren. Deelnemers kunnen zijn winkels, detailhandel, internetwinkels, fabrikanten, agenten, importeurs, groothandels, exporteurs, uitgeverijen en overige dienstverleners. De deelnemer wordt als zodanig erkend, als het totale verschuldigde bedrag, vermeerderd met de BTW, binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Wanneer geen betaling is voldaan, wordt de deelnemer geweigerd op het WOLspektakel. Alle incassokosten voortvloeiende uit het niet tijdig voldoen van nota’s zijn geheel voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 25% van het door de deelnemer verschuldigde bedrag met een minimum van € 135,-.


5. TOEGEWEZEN STANDRUIMTE

De organisatie is in geval van overmacht bevoegd in nader overleg met de deelnemer, een andere dan gereserveerde standruimte toe te wijzen. De plattegrond is altijd voorlopig en De organisatie houdt zich het recht voor om deze te wijzigen, indien noodzakelijk.


6. WORKSHOPS

Speciale activiteiten op de stands, zoals demonstraties en workshops kunnen uitsluitend worden gehouden indien hiertoe schriftelijk toestemming is gevraagd aan en schriftelijk is verkregen van de organisatie. Het is niet toegestaan activiteiten buiten de gehuurde standruimte te laten plaatsvinden. Het is mogelijk om workshops te houden, hiervoor dient u de benodigde tafels en stoelen te huren of zij worden beschikbaar gesteld door de organisatie, deze ruimte wordt beschikbaar gesteld door de organisatie. Neem contact met ons op wanneer u hier interesse in heeft.


7. EIGEN STANDBOUW/LEGE PLAATS

De standbouw van de deelnemers, die geen gebruik maken van kramen, dienen zelf zorg te dragen voor de inrichting van hun 2x4 meter standplaats. Dit is een lege ruimte die u zelf moet invullen. U dient ook zelf voor naamsvermelding te zorgen.


8. KRAMEN

Indien u een complete marktkraam huurt, is dit voorzien van de planken. Er wordt een zijldak door u zelf gemonteerd. Afmetingen van de kramen:


9. STROOMVOORZIENINGEN

Mocht u regulier stroom nodig hebben dan kunt u dit aangeven voordat de vergunning is aangevraagd. In principe wordt er geen stroom geleverd. Mocht dit wel lukken dan kan het zijn dat deze iets van uw kraam vandaan ligt. Neem voor de zekerheid altijd een behoorlijke lengte verlengsnoer mee. Indien u meer stroom nodig hebt dan 3KW, dient u dit tijdig en apart aan te vragen, prijsopgave volgt daarop.


10. ONDERVERHUUR

Inschrijving met twee firma’s voor één stand is uitsluitend na overleg met de organisatie mogelijk.


11. SCHADEN/VERZEKERING

De organisatoren stellen zich niet aansprakelijk voor vermissingen en schaden aan standmateriaal of goederen van deelnemers, dan wel voor ongevallen die deelnemers en hun medewerkers overkomen. Tegen brand-, storm-, transportschade en diefstal kunnen standhouders hun stands en artikelen zelf verzekeren. De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de stand en het vloeroppervlak waar het WOLspektakel wordt gehouden, veroorzaakt door zijn toedoen dan wel door toedoen van medewerkers of toeleveranciers van de deelnemer. Schade die bij oplevering van de stand voorafgaand aan de beurs geconstateerd wordt moet worden gemeld bij de organisatoren. Voor de schade die daarna geconstateerd wordt is de deelnemer aansprakelijk. Bij het maken van schade is de deelnemer verplicht dit te melden bij de organisatoren. De schade wordt verhaald op de deelnemer.


12. ANNULEREN VAN HET WOLSPEKTAKEL

Buitengewone omstandigheden, in het geval van of ten gevolge van: brand, oorlog, nationale rouw, storm, overstroming, besmettelijke ziekte, oproer, staking, uitsluiting, enz. Kunnen de organisatie doen bepalen dat het WOLspektakel geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. Reeds betaalde standhuur zal worden terugbetaald.


13. ANNULERING DEELNEMER

Indien de deelnemer het contract verbreekt tussen 2tot 6 maanden voor aanvang van het WOLspektakel, is de deelnemer 50% van het standgeld als schadevergoeding verschuldigd. Indien de deelnemer het contract verbreekt 2 maanden of korter voor aanvang van de beurs, dient het volledige standgeld betaald worden.


14. UITREIKEN RECLAMEMIDDELEN TIJDENS DE BEURS

Reclamemiddelen mogen alleen uitgereikt worden in de eigen stand. Het is niet toegestaan reclamemiddelen van een ander bedrijf in de stand uit te reiken aan WOLspektakelbezoekers. Ook is het niet toegestaan om  zonder toestemming van de organisatie, reclamemiddelen elders neer te leggen of uit te delen.


15. AFVAL

Afval dient in de daarvoor bestemde zakken die van te voren door de organisatie uitgedeeld wordt gedeponeerd te worden. Na afloop bent u verplicht om uw afval mee te nemen of in te leveren bij de organisatie van het WOLspektakel. Alle kosten te maken door de organisatie m.b.t. onjuist handelen van de deelnemer in dit kader, worden verhaald op de deelnemer. Voorts is de deelnemer verplicht zijn stand tijdens de beurs in goede staat en schoon te houden.


16. TOEGANG TERREINEN STANDHOUDERS, DEELNEMERS EN PERSONEEL

Standhouders, deelnemers en/of personeel hebben vanaf een uur vóór tot respectievelijk een uur na de officiële opening- of sluitingsuren, toegang tot het terrein. In de ochtend betekend dit dat het terrein betreden kan worden nadat de standbouwers/marktkraamleverancier klaar is met het plaatsen van de kramen.


17. TE EXPOSEREN GOEDEREN

Er mogen geen artikelen en personen op zodanige wijze geëxposeerd worden dat ze in strijd zijn met de openbare orde, veiligheid en goede zeden. Tevens mogen geen artikelen worden geëxposeerd of verkocht welke afwijken van het vastgestelde assortiment, zijnde handwerkartikelen. Het is niet toegestaan om te stunten met de verkoopprijzen van uw artikelen. U dient zich als winkelier aan de algemeen geldende richtprijzen te houden.


18. REGLEMENT

In alle gevallen waarin deze bepalingen en voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie. Afwijkende mondelinge overeenkomsten tussen deelnemer en organisatie, zijn pas dan geldig, wanneer de organisatie e.e.a. schriftelijk heeft bevestigd.